KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Długie Ogrody’’  z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy 80-716, przy ul. Rzęsnej 1 wpisana do rejestru prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000089167, NIP 5831023101, REGON 190903789
 2. Nasze dane kontaktowe to
  – adres e.-mail: sekretariat@dlugieogrody.com
  -adres korespondencyjny jak w pkt. 1 niniejszej informacji
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  – ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  – ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  – ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  – ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  – Kodeksu postępowania cywilnego,
  – Kodeksu cywilnego,
  – Statutu Spółdzielni.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących  wynikiem profilowania.
 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA,, DŁUGIE OGRODY’’

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Długie Ogrody’’  z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy 80-716, przy ul. Rzęsnej 1 wpisana do rejestru prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000089167, NIP 5831023101, REGON 19090378
 2. Nasze dane kontaktowe to:
  a. adres e.-mail: sekretariat@dlugieogrody.com
  b. adres korespondencyjny jak w pkt. 1 niniejszej informacji
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadnione interesy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA,, DŁUGIE OGRODY’

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCIA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Długie Ogrody’’  z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy 80-716, przy ul. Rzęsnej 1 wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000089167, NIP 5831023101, REGON 190903789.
 2. Nasze dane kontaktowe to:
  a. adres e-mail: sekretariat@dlugieogrody.com
  b. adres korespondencyjny jak w pkt. 1niniejszej informacji
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi hotelowej lub podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelowej (np. rezerwacja),
  b. obowiązek prowadzenia rachunkowości (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, sprawozdawczość do organów skarbowych ),
  c. dochodzenie roszczeń,
  d. marketing usług własnych (bezpośredni)
  e. archiwizacji danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c, f RODO, czyli jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających  z przepisów prawa oraz marketing usług własnych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług  hotelowych ??? nie jesteśmy hotelem??/ co wpisać
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a. uprawnione organy publiczne,
  b. podmioty dostarczające korespondencje,
  c. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  d. podmioty świadczące usługi prawne,
  e. podmioty świadczące usługi IT,
  f. podmioty świadczące usługi ochrony obiektu,
  g. podmioty świadczące usługi finansowo księgowe,
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
  a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez  okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
  b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres  wypełniania tych obowiązków
  c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego  rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b. sprostowania swoich danych osobowych,
  c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono realizację  umowy,
  e . przenoszenia danych związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelowych,
  f. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail na ADO.
 9. Informujemy o prawie wniesienie skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GDAŃSKI DOM TURYSTYCZNY HOSTEL – Informacja do klienta